VEŘEJNÝ PŘÍSLIB

ve smyslu ustanovení §2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník,v platném znění

PRAKTIK CERHOVICE  s.r.o.

Se sídlem:      Cerhovice 75,26761 Cerhovice

IČ:                      016 30 008

Zastoupený:     MUDr.Annou Hrdličkovou

Se tímto veřejným příslibem zavazuje,

Že každému (dále,,příjemce plnění“), kdo řádně splní veškeré podmínky stanovené níže v článku I tohoto veřejného příslibu (dále také jen ,,podmínky“)poskytne plnění stanovené  v Článku II tohoto veřejného příslibu (dále také jen ,,plnění“).

 

Článek I

Podmínky

Příjemce plnění je fyzická nebo právnická osoba, která se akceptováním podmínek tohoto veřejného příslibu zavazuje řádně a odborně provádět celý nebo určitou část vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé.

 

Článek II

Plnění

PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. zajistí  pro příjemce praktickou  část vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Praktická  část se skládá ambulantní praxe v ordinaci všeobecného praktického lékaře,v návštěvní službě a v edukaci vedení dokumentace a legislativy.

Teoretickou část vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé zajistí IPVZ.

PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. je povinen v souladu s tímto příslibem vytvořit podmínky pro řádný průběh praktické části výuky a umožnit příslušným školencům vykonat kurzy popř. semináře v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

Článek III

Závěrečné ustanovení

Tento veřejný příslib činí PRAKTIK CERHOVICE  s.r.o. s účinností dnem vyvěšení.

Tento veřejný příslib pozbývá platnosti a účinnosti okamžikem stažení z internetové prezentace na internetové adrese www.praktik-cerhovice.cz.

Tento veřejný příslib bude po celou dobu své účinnosti umístěn na webových stránkách PRAKTIK CERHOVICE  s.r.o.( www.praktik-cerhovice.cz.)

Originální stejnopis tohoto příslibu uložen v sídle PRAKTIK CERHOVICE s.r.o.

V Cerhovicích dne 17.02.2014

MUDr.Anna Hrdličková